Startsiden / Tema / Viktige naturtyper og kulturminner

Viktige naturtyper og kulturminner

Samlet oversikt over viktige naturtyper og kulturminner i Preikestolområdet.

Se også bildegalleriene landskap og kulturminner.

Viktige naturtyper og kulturminner mot fjorden

Naturtype Sted Verdi Beskrivelse
Sørvendt berg og rasmark B01 Storajuvet B Sørvendt rasmark med bekk som renner igjennom. Kystfuruskog.
Storliknuten B Dominerende treslag er bjørk og furu
Skarvasete C Beite for 3 geiter «inne i fjellveggen»
Hatten C Løvskog med noe innslag av furu.
Slåttemark D01 Hengjane B Slåtteeng på innmark.
Naturbeitemark D04 Hatleskog B Kulturlandskap/beitemark. Steingjerder, rydningsrøyser. Blokker av stein og enkeltre gir variasjon i landskapet.
Hagemark D05 Myra B Skogsmark og skogsbeite med styvingsbjørk og hassel.
Sandråsa B Hagemark som er i ferd med å gro igjen. Hagemark/beite, bjørkehage/skog, innmark/eng, hasselskog og styvingstre.
Bakken A Spor etter allsidig gårdsbruk med steingjerder, smie, brønn, taubane og ulike driftsbygninger. Innmark som ble slått og beitet. Noe lynghei, styvingstre og frukthager.
Bratteli B Rester etter høylåve, steingjerder, rydningsrøyser. Styvingstrær av ask, bjørk og eik.
Gammel barskog F08 Skurvedalen B Her kan man følge gradienten fra produktiv furuskog via fjellbjørkeskog til snaufjell. Har vært vurdert vernet i 1991.
Kystfuruskog F12 Ulvaskogvatn B Gradient fra grov storstamma furu i Gydalen oppover mot Rishaugen der skogen er mindre produktiv. Alderen er jevnt på over 200 år. Har vært vurdert vernet.

Viktige naturtyper og kulturminner i vestre del

Naturtype Sted Verdi Beskrivelse
Skog Ulvaskog-Rindane B Gammel barskog
Botnafjellet B Høyfjellsplanter
Kystfuruskog F12 Langavatnet A Stor, svært gammal, urørt kystprega furuskog med sjeldne mosearter.
Kvartærgeologi Revsvatn B Bueformet sidemorene
Fjordlandskap Ulvaskog – Revsvatn A Del av landskapet rundt Lysefjorden. Storslått, særpreget.
Hei, fjell Moslifjellet B Mektig landskap med lite inngrep.
Heiområde Småsildalen B Stort utmarksområde, lite inngrep.
Landskap Tysdalsvatn B Storslått og spesielt landskap

Viktige naturtyper og kulturminner i østre del

Naturtype Sted Verdi Beskrivelse
Våtmark Nystøldalen B Store uberørte myrområder, meandrerende elv
Hardheia A Rikberglokalitet
Sundmork B Bredemt sjø, terasselandskap
Sundmork C Rester etter gammel gård
Sandvatn B Uregulert vann
Krokavatn B Uregulert vann
Steinfjellet B Karakteristiske og tydelige moreneavsetninger
Bekkekløfter Nord i området A/B Veldig rik moseflora