Startsiden / Spørsmål og svar / Dere har foreslått vern av ca 215 kvkm. som omfatter det meste av området mellom Lysefjorden og riksvei 13 i nord. Er dette et diskusjonsgrunnlag?

Dere har foreslått vern av ca 215 kvkm. som omfatter det meste av området mellom Lysefjorden og riksvei 13 i nord. Er dette et diskusjonsgrunnlag?

Ja. Vi er innforstått med at det kan bli aktuelt å gjøre flere justeringer, for eksempel i forhold til landbruks-og skoginteresser. Dette er justeringer som er naturlig å avklare i en verneprosess. I en slik prosess vil man få en god og bred høring som vil hensynta etablerte næringsinteresser. Sauebeitingen i området vil bli opprettholdt og det kan faktisk hende at staten vil bruke med ekstra midler for å stimulere økt beitebruk og skjøtsel i områder som er står i fare for å gro igjen.